Как да говорим с младите хора за наркотици

Комуникацията с младите хора, може да бъде разбирана по различен начин от различните заинтересовани страни. Най-честото разбиране включва предоставяне на информация за психоактивните вещества, подготвяне на превантивни действия/дейности или обучение относно наркотиците. И трите начина имат различни цели и подходи, но темата им остава една и съща – комуникация с младите хора относно веществата.

Докладът е разработен в рамките на проект „Да поговорим за наркотици – нови методи за комуникация с младите хора“ (LEt’s talk about drugs – new MEthods of communication with youth – LET ME), финансиран от Европейската комисия (програма ЕРАЗЪМ+).

Част 1>>>

Част 2>>>

Част 3>>>

Настоящата публикация е достъпна на български, английски, унгарски, полски и сръбски езици на адрес: https://drugeducationyouth.org/