Podacima do promene

U julu 2022. NVO Re Generacija počela je da sprovodi istraživački projekat pod nazivom “Podacima do promene – Jačanje zagovaračkog odgovora žena koje žive sa HIV-om”, a na osnovu metodologije Alat za praćenje kvaliteta usluga u liderstvu u zajednici o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena koje žive sa HIV-om: Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena koje žive sa HIV-om,  koju je razvila Oksana Kovtun, Evroazijska mreža žena za borbu protiv HIV-a.

Cilj projekta je osnaživanje žene koje žive sa HIV-om u Srbiji da se uključe u procese donošenja odluka koje se tiču njihovog seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Kao posebnu novinu dosadašnjim istraživanjima među zajednicom koja živi sa HIV-om, vidimo uključivanje rodne perspektive, ali i pitanja koje se odnose na iskustvo različitih oblika nasilja koje su žene možda diževele nakon što su saznale ili zbog svog HIV- status.

Da bi se postigao cilj, formirana je Nacionalna referentna grupa koju čini pet žena iz zajednice žena koje žive sa HIV-om, kao i predstavnice organizacija civilnog društva koje aktivno rade sa ženama koje žive sa HIV-om, a koje su savetovale projekat i istraživački proces u svakoj njegovoj fazi.

Istraživanje se sastojalo od kvalitativnog i kvantitativnog prikupljanja i analize podataka, koji su predstavljeni u Nacionalnom izveštaju, a o kijma je diskutovano sa različitim zainteresovanim stranama, kao što su: zajednica žena koje žive sa HIV/AIDS-om, pružaoci usluga iz organizacija civilnog društva koje rade u oblasti HIV/AID-a, kao i na prevenciji i rešavanje rondo zasnovanog nasilja, donosiocima odluka i predstavnicima zdravstvenih tela.

Podacima do promene

Ceo Nacionalni izveštaj “Podacima do promene – seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena koje žive sa HIV-om” možete preuzeti u punoj rezoluciji sa internet stranice Re Generacije, prateći ovaj link>>>>.