Rezultati istraživanja: Mapiranje usluga lečenja adolescenata sa poremećajima uzrokovanim upotrebom supstanci

Glavni cilj ovog istraživanja je prikupljanje informacija o sistemima lečenja od zloupotrebe supstanci, njihovim karakteristikama, primeni kod korisnika i osoblja, upravljanju kvalitetom usluga, intervencijama i vrstama usluga koje se pružaju, kao i njihovom prisustvu u brojkama. Deo istraživanja posvećen je prikupljanju informacija o sistemima za lečenje adolescenata mlađih od 18 godina, s ciljem pregleda postojećih kapaciteta i planiranja poboljšanja programa lečenja maloletnika koji koriste psihoaktivne supstance.

Ova studija dopunjava standarde EMCDDA (Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga), UNODC-a (Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala) i SZO (Svetske zdravstvene organizacije), koji obuhvataju instrumente za prikupljanje podataka o sistemima za lečenje od droge. Informacije prikupljenje tokom ovog istraživanja ključne su za sveobuhvatno planiranje, procenu potreba za intervencijama i podršku odlukama o ulaganju.

Studija je sprovedena korišćenjem upitnika za ocenu lečenja od zavisnosti – koji je izradio UNODC u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije, a koji se već koristio u Srbiji 2018. godine u svrhe mapiranja objekata za lečenje.

Autori: Republička stručna komisija za bolesti zavisnosti; Republika Srbija, Ministarstvo zdravlja i Prof. Mihal Miovski, Karlov univerzitet u Pragu
Partner: Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbru protiv droge i kriminala (UNODC), Srbija

Mapiranje usluga lečenja adolescenata sa poremećajima uzrokovanim upotrebom supstanci