Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo

Studija Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo rezultat je projektne aktivnosti NVO Juventas, kao partnera na projektu Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji. Projekat je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Nizozemske. Glavni cilj je da se doprinese većoj bezbjednosti u zajednicama, smanjenju stope povratništva i efikasnijoj primjeni alternativnih sankcija.

Studija u prvom dijelu sadrži prikaz institucionalnog i pravnog okvira sistema probacije i alternativnih sankcija u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na uslovni otpust, uslovnu osudu i uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom. Takođe, posebna pažnja posvećena je komparativnoj analizi, pri čemu su analizirani sistemi Srbije, Hrvatske i Švajcarske.
Drugi dio studije bavi se tranzicijom od izdržavanja kazne zatvora do kasnije reintegracije u društvo. U fokusu je regulisanje pomenute tranzicije u crnogorskom zakonodavnom okviru, a potom slijedi opis tog procesa iz ugla osoba koje su kroz njega prošle. Studija daje svojevrstan uvid u funkcionisanje sistema izvršenja krivičnih sankcija i ističe, kako dobre i kvalitetne strane, tako i one koje u narednom periodu treba poboljšati.

Cilj je bio da se analizira ovaj proces i identifikuju zakonska rješenja, stanje u praksi, pozitivne stvari ali i nedostaci, a sve sa krajnjim ciljem kreiranja svojevrsne mape puta koju moraju da slijede svi relevantni akteri u ovoj oblasti kako bismo je unaprijedili.

Mapa puta predstavlja prijedlog konkretnih koraka koji treba da budu preduzeti radi korigovanja identifikovanih nedostataka u sistemu i praktičnom funkcionisanju, te kako bi sistem alternativnih sankcija, probacioni sistem i tranzicija kroz sistem izvršenja krivičnih sankcija bili kvalitetniji a postpenalni prihvat efikasniji.

Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo